AN BUHI NGA PAGTOO:

INI AN PAGTOO HAN MGA NAZARENES

An kada pundok nga nagpapabilin hin maiha nga panahon, nasandig dida hin marig-on nga pagkaurosa hin katuyoanan, ngan birilhon nga tinoohan. Sugan man an Church of the Nazarene nga natukod agud ha pagtuman han “Dako Nga Sugo” (Great commision) ha pagbag-o han mga katawhan pinaagi ha pagpasamwak han Pulong han Dios agud a tawo magkinabuhi nga baraan tungod kay hi Kristo baraan. An misyon han singbahan amo an pagtutdo han tawo agud magkinabuhi nga pareho kan Kristo.

An kinabuhi yana ngan tiarabot han Church of the Nazarene nahibabasi ha pakig-urosa hiton misyon han Dios. Sugad nga kabulig hiton buruhaton han Singbahan ni Hesu- Kristo, deri la an tinutoohan han Church of the Nazarene kundi ha usa kapanalagsaon nga pagbulig ha pagpasamwak han Ginhadian han Dios ha tanan nga bahin han kalibutan.

Hini nga milenyo nababagay nga an Church of the Nazarene ipa-aram han tanan nga kalibutan an birilhon nga gintutoohan ngan ikinalilipay – an amon misyon, tawag, ngan doktrina. Kinahanglanon nga ipa-abot ini ngadto ha mga tiarabot pa nga mga henerasyon.

An amon pag-ampo nga ini nga mga importante nga mga pagturun-an magpadayon ha pagserbe sugad nga giya, inspirasyon, ngan ehemplo ha tanan nga mga Kristohanon, kaupod na an mga kasingbahanan, diri la yana kundi ha tiarabot pa nga panahon.

BIRILHON NGA MGA PAGTURON-AN

“CORE VALUES”

1. Mga Kristohanon Nga Tawo

(We Are Christian People)

Sugad nga kabahin han kabug-usan nga Singbahan, kami nakiki-usa ha tanan nga magtutoo ha pagtutdo nga hi Hesu-Kristo amo an Dios, ngan ha pagtutdo hiton mga Kristohanon han doktrina mahitungod han Tulo ka Persona (Amay, Anak, ngan Espiritu Santo) ha uusa nga Dios. Importante liwat han Church of the Nazarene an pagturon-an han pagkabaraan nga nahiuuyon han panutdoan ni John Wesley, ngan tinutoohan nga ini amo an paagi para ma-intindihan an pagtoo nga tangkod hiton Baraan nga Kasuratan, rason, tradisyon ngan eksperyensiya.

2. Mga Baraan Nga Tawo

(We are Holiness People)

An Dios nga baraan, nagtatawag ha aton han pagkinabuhi nga baraan. An Church of the Nazarene natuo nga an Baraan nga Espiritu nagtitinguha nga an tanan nga Kristohanon maka-amkon han ika-duha nga buhat han grasya. Ini tinatawag hin magkalain-lain nga pinulungan sugad han, “pagkinabuhi nga baraan” O “bawtismo han Baraan nga Espiritu” – paglimpyo han tanan nga mga sala; pagbag-o ha aton nga pareho han dagway han Dios; paghatag hin gahum ha aton ha paghigugma han Dios ha bug-os nga kasing-kasing, kalag, huna-huna, kusog, ngan an aton igkasitawo sugad ha aton kalugaringon; ngan an pagkamay-ada kina-iya ni Kristo. An pagkabaraan han mga magtutoo labaw nga maiintidihan han pinulungan nga “pagkinabuhi nga pareho kan Kristo.”

3. Mga Tawo Nga May Misyon/Buruhaton

(We Are Missional People)

An Church of the Nazarene “mga tawo nga ipinadara nga may buruhaton” nga binaton han tawag ni Kristo ngan ginhatagan hin gahum han Baraan nga Espiritu Santo ha paglakat ha bug-os nga kalibutan agud ha pagpasamwak nga hi Hesu-Kristo amo an Ginoo ngan kabulig han Dios ha pagpauswag han Singbahan ngan an Iya ginhadian (2 Corinto 6:1). An buruhaton natikang ha (a) pagdayaw ngan pagsingba, (b) ha pagbulig pinaagi ha pagpanaog han mga kalag ha Dios ngan kalooy, (c) pag-aghat han mga tumutoo ha pagkahamtong nga Kristiano pinaagi ha pag tutdo han pamaagi ni Kristo, ngan (d) ha pag-andam han tanan nga tumutoo ngadto ha pag-alagad han Dios pinaagi ha pag eskuwela han hataas nga edukasyon.

Mga Kristohanon Kita Nga Mga Tawo

Nakikiusa kita ha tanan nga mga magtutoo ha pagpasamwak nga hi Hesu-Kristo Ginoo. Aton tinutoohan nga ha diosnon nga gugma, naghatag an Dios hin kapasayloan han ngatanan nga tawo tikang ha kasal-anan ngan ginbalik an relasyon ngadto ha Iya. Tungod nga mayda naton maupay nga relasyon han Dios, kinahanglan nga mayda man naton maupay nga relasyon ha aton igkasi-tawo, maghigugmaanay an kada usa sugad nga ginhigugma kita han Dios. Natoo kita nga sugad nga Kristohanon kinahanglan nga makita an kina-iya ni Kristo ha aton mga kinabuhi. Kaupod an iba pa nga mga Kristohanon, aton tinitindugan an tuloohan mahitungod han Tulo ka Persona (Amay, Anak ngan Espitu Santo) ha uusa ka Dios, nga an iba pa nga pagtuluohan nga igintutdo ni John Wesley mahitungod han pagkabaraan han tawo. Kinikilala ta an Baraan nga Kasuratan nga amo an utoridad han espituhanon nga kamatooran nga ginpamatud-an han rason, tradisyon ngan eksperyensya.

Kaupod han mga anak han Dios kami nagdadayaw kan Hesu-Kristo nga amon Dios.

Hi Hesu-Kristo amo an Dios han Singbahan, sugad han iginsusumat han Apostles Creed, usa, baraan ngan para han tanan nga singbahan, ngan apostolic. Dida kan Ginoong Hesu-Kristo pinaagi han Baraan nga Espiritu, an Dios Amay naghahatag hin kapasayloan tikang han mga sala ngan pakighiusa ha bug-os nga kalibutan. Kon hin-o an tumoo ngan kumarawat ha Iya halad mahimo nga anak han Dios. Kay kita Iya pinasaylo, ngan kita magpinasayluay ha usa kag usa ngan magkaurusa. Pinaagi hini kita matatawag nga Iglesya ni Ginoong Hesu-Kristo nga kausa na hiton Iya lawas. Sugad nga lawas ni Kristo, may-ada kita uusa nga Dios, uusa nga pagtuo ngan uusa nga bawtismo. “Ipinakita naton an pagkaurusa ha Iglesya ni Kristo ngan paningkamutan naton nga ha tanan nga butang/bagay magpabilin ini (Efeso 4:5,6).”

Hi Hesu-Kristo baraan nga Dios. Tungod hini an Iglesya ni Hesu-Kristo diri la uusa kundi ini liwat baraan. Sugad nga Iglesya, an mga Kristohanon kinahanglan nga magin baraan man. Ha kamatuuran an Iglesya nagin baraan tungod han lawas ni Kristo. Sugad nga kausa han lawas ni Kristo kinahanglan aton igkinabuhi an igin papasunod ni Hesus. Hiya usa ka mapainubsanon, nagsirbi ha aton sugad nga suruguon. Aton tinitindugan nga an Iglesya ni Kristo usa ka halad nga tawag han Dios.

Hi Hesu-Kristo an Dios hiton Iglesya. Tungod hini, an Iglesya diri la uusa, baraan kundi para liwat ha ngatanan, kaupod an tanan nga natindog nga mga magtutuo. Aton tinitindugan an mga pagtoo han mga Apostolis (Apostles Faith) nga ginkaptan han mga Kristyano bisan diin nga lugaaaar ha bug-os nga kalibutan ngan ha tanan nga panahon kinakarawat naton an panutduan ni John Wesley nga an tanan nga Kristuhanon, magburugto, ngan magka-urusa tungod kan Kristo. Ngan kita may pagturun-an tikang hit Baraan nga Kasuratan. Ngan kon ano man an mga butang nga diri maupay nga pamamaagi para hit kaluwasan, ini aton iniisip nga iya na pagpili hit kada Iglesya.

Hi Hesu-Kristo an Dios han Baraan nga Kasuratan. Tungod hini an Iglesya diri la uusa, baraan ngan para hit ngatanan kundi ini liwat igin susugyot nga pinakusog pa ha mga apostol ngan mga propeta nga nahisamwak han bug-os nga kalibutan. Labaw ha tanan an Iglesya naka sentro an panan-aw ha Baraan nga Kasuratan nga asya la iton patukuran hiton aton pagtoo ngan kinabuhi. An pagigin Dios ni Hesu-Kristo pinaagi hit Baraan ng Espirito nga asya iton nagpapamatuod mahitungod kan Hesus. Iton Baraan nga Espirito nabulig ha aton nga kita magin marig-on, matadong iton aton pag-intindi hiton Baraan nga Kasuratan. Kinikilala naton ngan iniintindi an mga nahiuna nga pagtoo ngan tingog han mga Kristohanon nga nagin tangkod ha paghatag kalinawagan mahitungod han Baraan nga Kasuratan. Aton liwat hinahataga hin lugar an giya han Baraan nga Espirito nga kita pangunahan hiton aton pagbasol, pagtoo ngan hiton aton kasiguruhan ha kaluwasan. Aton pinamamatud-an an pag-intindi han Baraan nga Kasuratan pinaagi ha pagtahod ngan pagsunod han mga matadong nga pagkinabuhi. Ha sugad hini, kita magigin marig-on nga mga magtotoo kan Ginoong Hesu-Kristo.

Kita importante nga mga tinawag para aton isumat an pagkabaraan han Iglesya ni Kristo, nga pareho man han panutduan han “Wesleyan Holiness.” Pinamatud-an naton an panutduan nga an kaluwasan usa ka regalo han Dios pinaagi ha pagtoo kan Ginoong Hesu-Kristo. Tungod hini nga pagtoo, padayon naton tinitindugan nga an Iglesya ni Kristo uusa, baraan ngan para hit ngatanan. Ha pariho nga rason aton tinitindugan an pagturun-an han Wesleyan Holiness ha pag-intindi hiton Kristohanon ha pagtoo ngan kita magpabilin nga matinumanon ha pagturun-an. An pamamaagi han igin hahatag nga kaluwasan pinaagi ha pagbasol, pagtoo, pagin bag-o nga anak, paglikay hiton pagpakasala, kasuguruhan ha kaluwasan. An pagka-urusa han mga Kristohanon, ngan mga disiplina, ngan paghinigugmaay ha usa kag usa.

Kita Mga Kristohanon Nga Nagkikinabuhi Hin Baraan

Pinamamatud-an han Baraan nga Kasuratan an panawagan para hiton baraan nga pagkinabuhi. Tungod han grasya han Dios nahimo naton an paghigugma ha “Iya” ha bug-os naton nga kasing-kasing, kalag, hunahuna ngan kusog ngan it aton igkasi tawo sugad ha aton kalugaringon. Tungod hini nga panawagan, hul-os naton itinutubyan ngan aton ipinaiilarom it aton kalugaringon hit Ginoo, ngan ngan natoo kita nga kita magigin baraan pinaaagi han ikahuda nga eksperyensya han Grasya han Dios ha ston mga kinabuhi. Bug-os it aton pagtoo nga kita pagbabaraanun han Ginoo. Iton pagkabaraan hit Ginoo amo it paglimpyo hit aton bug-os nga kinabuhi para magkinabuhi kita nga may-ada paghigugma ha Dios ngan hiton aton igkasitawo ngan alagaron naton iton Ginoo ha bug-os naton nga kasing-kasing, bug-os nga kusog, bug-os nga kalag, bug-os nga hunahuna ngan maaram makig-usa ngan magin mabinuligon hiton iya igkasi tawo. Ini trabaho hit Espirito Santo nga mahibalik kita ha imahin han Dios, ngan mamunga dinhi ha aton kinabuhi an kinaiya ni Kristo. An pagka baraan hiton kinabuhi hin usa ka magtotoo asya o klaro nga pag-intindi han pagigin pareho kan Kristo.

Natuo kita ha Dios Amay nga nagbuhat hit ngatanan bisan an diri nakikita. Kita Iya binuhat sumala ha Iya kabubut-on, ngan aton pinan-niningkamutan nga magin pareho kan Kristo. Kita Iya ginpahayag ha Iya imahin. “Ako amo an Dios; ihalad it iyo mga kalugaringon ngan magin baraan kamo, kay Ako baraan (Livitico 11:44).”

An aton kauhaw ha pagigin baraan nga Kristyano, gamut tikang ha pagkabaraan han Dios. An pagkabaaraaan han Dios nagpapasabot ha Iya pagkagamhanan ngan Hiya uusa la. Waray makatupong ha Iya dungog ngan himaya. An kinahanglan han tawo, nga sisimbahon Hiya sugad nga waray na iba nga Dios. An pagkabaraan han Dios ipinahayag han pagkamalumo nga ginhatagan kita hin kaluwasan pinaagi kan Hesu-Kristo. Mahihimo la naton in pagsimba ha Dios kon aton Hiya makikilala ngan magpabilin kita ha pakigrelasyon ha Iya. Hugot naton nga makikilala an Dios tungod kan Hesu-Kristo nga Iya bugtong nga Anak. An aton paghigugma han aton igkasitawo usa kaimportante nga paagi hiton pagsimba hit aton Dios.

Damo nga paagi iton aton pagsimba hit aton Makakagahom nga Dios. Una ha ngatanan an pagdayaw ngan pag-ampo nga kaupod hiton magtutuo. Ngan ipinakikita liwat ha kalugaringon nga debosyon, pagpapasalamat ngan pagigin matinumanon. Pag-ebanghelyo ngan pagsumat han mga pulong han Dios, kalooy hit igkasitawo, pag-undong hiton kamatuuran, matadong ngan malinis nga pagkinabuhi, ini ngatanan pamamaagi hiton pagsimba hit Ginoo nga kinahanglan dumdumon hiton kada Kristuhanon. Bisan ano ka-simple nga pagkinabuhi, kundi may-ada hin hul-os nga pagsunod hiton mga pulong hit Ginoo ini liwat masisiring nga pagsimba.

Ipinakikilala ha aton ni Hesu-Kristo an Baraan nga Dios nga Hiya liwat an tinuood nga kalamrag, dayag iton pagkabaraan hit Ginoo. Hinimo nga ehemplo ni Ginoong Hesus an baraan nga pagkinabuhi nga puno hiton pagdayaw hit Ginoo para kita liwat makag kinabuhi ha pagkabaraan. Igintututdo ha aton ni Hesu-Kristo an pagka baraan hiton aton kinabuhi pinaagi ha mga panutduan nga makikita dida ha kasuratan ngan labaw ha tanan an Iya wali didto han bukid (Sermon on the Mount). Aton paningkamutan nga magkinabuhi kita pareho kan Kristo. Tungod hiton panalangin hit Ginoo, an kada magtotoo makakadayaw hit Ginoo ha bug-os nga kasing-kasing. Tungod hini aton maiintindihan an ungod ngan karuyag buot siringon hiton pagkabaraan.

Ginhatagan kita han Dios ha pagpili (free will) ngan ini nga pagpili usa ini ka panalangin Niya ha aton. An tawo nahimugso nga puydi makasala ngan an iya desisyon ha pagpili bangin makadara ha iya ngadto ha karat-an, kay ha pagsunod hiton kabubut-on hit Ginoo (Isaiah 53:6). Tungod ha aton pagpakasala, inisip kita han Dios nga mga patay (Efeso 2:1). Kon karuyag naton nga magka-may-ada hin bag-o nga kinabuhi espiritwal, ini Iya iginhahatag ha aton tungod an Dios maluluy-on ngan hihimuon Niya it ngatanan nga kita magkaluluwas pinaagi kan Ginoong Hesu-Kristo nga Iya Anak.

Ipinakilala ngan ipinahayag han Dios an Iya kalugaringon pinaagi han Iya ginpakaubos nga bugtong nga Anak nga hi Hesu-Kristo, nga makasaysayan Dios Tawo. Kinanhi an Dios ha kalibutan para liwat ibangon an bayhon han Dios ha aton mga kinabuhi para kita magkamay-ada hin kaisog nga magkinabuhi hin baraan, Natoo kita nga an pagkabaraan ha usa ka kinabuhi hin usa ka magtotoo usa ka bunga hiton iya waray ka butlaw nga pagsunod hiton mga Pulong hit Ginoo. Nasunod hiton pagbag-o hin kinabuhi padayon kita nga inihaharani hiton Baraan nga Espirito ha presensya ni Ginoong Hesu-Kristo para aton ipasakop iton aton kalugaringon ngadto ha Ginoo. An pagbunyag hiton Baraan nga Espirito naghahatag hin kakayahan nga magkinabuhi nga baraan. Hini liwat nga bawtismo ginlilinisan kita tikang hiton aton mga kasal-anan para Hiya makaukoy dinhi ha aton kinabuhi. Ginpailarom kita han gugma ha Baraan nga Espirito han Dios para kita makagkinabuhi hin matadong ngan magkamay-ada hin kabaskog ha pag-alagad ha Iya.

An Baraan nga Espirito naghihimo nga kita buhion ha baraan nga paghigugma han Dios ha aton mga kinabuhi. Karuyag hit Ginoo nga “Makita dinhi ha aton an bag-o nga pagkatawo nga nahimugso pareho han ladawan han Dios, ladawan han Iya pagkamatadong ngan pagkabaraan (Efeso 4:24).” An pagigin pareho kan Ginoong Hesus asya iton ungod nga pananglitan hit Ginoo. Iton aton bug-os nga hingyap nga magin pareho kan Hesu-Kristo hiton tanan naton nga pagyayakan, paghuna-huna ngan ha mga buhat. Pinaagi ha padayon nga pagpailarom, pagigin masurundon ngan pag-alagad, kita magigin marig-on tikang han aton pagtikang ha pagkinabuhi ngadto ha kinabuhi nga puno hiton panalangin hit Ginoo (2 Corinto 3:18). Makakab-ot naton ini nga klase hin kinabuhi Kristohanon pinaagi ha disiplina espiritwal, pakikig-urusa ha mga ministeryo hiton Iglesya, ngan labaw ha ngatanan pinaagi hiton panalangin han Ginoo. Sugad nga kabahin hiton lawas ni Kristo, an simbahan, paningkamutan naton nga magin pareho kan Kristo, ha bug-os nga kasing-kasing, simbahon it Ginoo, karawaton iton Iya gugma, pagkaputli, gahom ha pag-alagad ngan kamalolooyon.

Sugad nga mga Kristohanon nga mga baraan an pagkinabuhi, diri la magpabilin ha estorya. Makikilala kita nga kabulig ha Bag-o nga Kasuratan ha nahauna nga Iglesya. Iton panutduan ngan estorya hiton CHURCH OF THE NAZARENE usa kapanurundon hin iba-iba nga mga tawo ngan panahon. Iton panutduan mahitungod ha “free grace” (karuyag buot siringon nga hi Hesu-Kristo nagpakamatay para ha tanan nga katwhan), ngan “human freedom” (buot siringon nga an tanan tawo ginhatagan han Ginoo hin kagawasan nga magdesisyon para karawaton hi Hesus ngan iton Iya kaluwasan), nga aton pinanunod han panutduan ni Arminius. Amo ini nga an mga Nazarenes may panutduan nga Arminianism. An CHURCH OF THE NAZARENE bunga ha panahon han Wesleyan Revival han ika 18 siglo ngadto ha “Holiness Movement” han ika 19 ngan 20 nga siglo.

Han pagkatapos han mga siglo an mga tawo nga nagkikinabuhi ha pagkabaraan, nagka may-ada hin mas marig-on pa nga pagtoo ngan pagserbe kan Hesu-Kristo. Ginsisimba naton hi Hesus, hinihigugma naton hi Hesus, nag-eestorya kita mahitungod kan Hesus ngan kita nabubuhi para kan Hesus. Ini an pinakaimportante hiton aton pagkinabuhi nga baraan. Ini an klase nga pagkabaraan nga ipinahahayag ha aton.

Kita Mga Kristohanon Nga May Buruhaton/Misyon

An Misyon Naton Ha Pagsimba

An buruhaton han Iglesya ha kalibutan nagtitikang hiton pagsimba. Iton aton pag-urusa hiton pagsimba pinaagi hin pagkanta, pamati hiton mga Pulong hit Gionoo, paghahatag hiton aton ikanapulo, pag-aampo, pagbabawtismo ngan kumunyon. Natoo kita nga iton buruhaton hit Ginoo dinhi ha kalibutan nga matuman anay pinaagi hiton urusa nga pagsimba, ngadto hiton aton pagka-intindi nga iton aton misyon upod iton pagkarawat hin mga membro hit Iglesya ngan magpa-rig-on hiton bag-o nga kongregasyon nga nagsisimba.

An hataas nga paagi hiton pagpapadayag hiton aton gugma han Dios amo an pagsimba. Iton pagdayaw ha Ginoo asya iton sentro hiton pagsisimba, tungod kay pinaagi han Iya grasya ngan kalooy kita nagkamay-ada hin kapasayloan. An una nga obligasyon hiton pagsimba amo an aton pagtugyan han aton mga kinabuhi ngadto ha Dios. Higugmaon naton an Dios labaw ha ngatanan ngan an aton igkasi tawo.

An pagsimba primero nga prebelihiyo ngan obligasyon han mga anak han Dios. Iton pagkakatirirok hiton mga magtutuo ha presensya han Dios para ipadayag ngan magkalipay sugad nga pagpakita kon hin-o Hiya, ano an Iya nahimo ngan kon ano an Iya mga saad nga hihimuon.

An pagsisimba han Iglesya local usa ka pinakaimportante ha aton mga kalugaringon. An Church of the Nazarene nagsisimba hin totoo nga Dios, ngan pinaagi han local nga kongregasyon in usa ka katumanan hiton aton misyon. Iton kahulugan hiton pagtoo ngan pag-alagad han Dios ipinakikita pinaagi hiton pagsimba. An pamamalandong hiton mga pulong hit Ginoo, paghimo hiton Sakramento, pagbabasa hiton mga pulong hit Ginoo, pagkakanta hiton himnaryo ngan iba pa nga mga karantahon, pag-urusa hin pag-ampo, pagin matinumanon hiton paghatag hiton aton ikanapulo, usa ka matuod nga pagpakita hiton obligasyon hiton Kristohanon nga pagsimba. Kaupod liwat hiton aton pagsimba iton pakikiusa ha Ginoo hiton pagsamwak hiton kaluwasan. An buruhaton han pagsimba ikaririg-on hiton pondasyon hiton Iglesya. An Church of the Nazarene usa ka Iglesya nga may regular nga pagpanimbahon. An aton misyon hiton pagsisimba nagpapadayon hiton hingyap makaparig-on han mga Kristohanon.

An Misyon Naton Ha Kalooy Ngan Pag-ebanghelyo

Sugad nga mga Kristohanon, kita may misyon ha bug-os nga kalibutan nga aton ipaaram an gugma han Dios ha aton igkasi tawo urog labi han diri mga kristohanon. An pagbulig han nanginginahanglan ngan han mga nawawad-an han paglaum hiton kinabuhi usa liwat ini ka bagay hiton aton misyon. An kamatuoran diri la ini igin hatag nga misyon ha pipira la nga kristohanon, kundi para ha tanan nga mga kristohanon nga nagkikinabuhi ha pagkabaraan. An dako nga kasuguan (Great Commission) nag-aaghat ha aton nga makipag-urusa ha pag-ebanghelyo, pagbulig hiton igkasi tawo ngan katadungan. Pinaagi hiton aton kinasing-kasing nga pagsunod han “Great Commission” ngan “Great Commandment” nagpapadayon kita nga nag-iimbitar hiton mga tawo para magka may-ada hin pagtoo, mabuligan ha ira pagkinahnglan, atamanon, maprotektahan tikang hiton pagkawara ngan mahiupod hira ha aton Iglesya, adton tanan nga magtawag pinaagi han ngaran hiton Ginoo.

Pinaagi hiton pagmimisyon, ipinahahayag hiton Iglesya iton paghigugma han Dios. Upod ha aton misyon nga pabalikon liwat iton kalibutan ngadto ha Dios pinaagi kan Ginoong Hesu-Kristo (2 Corinto 5:16-21). An Iglesya usa ka instrumento han Dios ha pagministeryo han gugma, ngan pagpabalik pinaagi ha pag-ebanghelyo, pagbulig ngan kamatuuran.

An “Great Commission” ngan “Great Commandment” asay iton sentro hiton aton pag-intindi hiton aton misyon. May duha nga pagpahayag han uusa nga misyon, duha kasuruklanan han uusa nga mensahe han ebanghelyo. Hi Hesus an nagtutdo ha aton nga “Higugmaon ta an Dios ha bug-os nga kasing-kasing, bug-os nga kalag, bug-os nga hunahuna, bug-os nga kusog ngan an aton igkasitawo sugad ha aton kalugaringon (Mateo 22:37,39).” Iya liwat ginsiring ha aton nga lumakat kamo, maghimo kamo hin mga disipulos. Bunyagi niyo hira ngan magsunod ha tanan nga akon igin susugo ha iyo (Mateo 28: 19-20).”

An misyon han Iglesya dinhi ha kalibutan para ha tanan nga katawhan. Tungod nga an tanan gin himo ha imahin han Dios ngan hira tanan mahinungdanon. An aton misyon nga aton higugmaon ngan hatagan importansya an tanan nga tawo sugad han paghigugma ngan pag-hatag importansya han Dios, nga karuyag nga hatagan kita hin kalinaw, katadungan ngan kaluwasan tikang ha mga kasal-anan pinaagi kan Kristo. Aton misyon nga malooy ngan atamanon an mga nagkikinahanglan. Aton misyon nga atubangon naton iton sistima hiton panggobyernuhan nga diri nag-hahatag importansya hiton mga tawo.

An misyon hiton Iglesya dinhi ha kalibutan para ha tanan nga mga tawo. Ginhimo han Dios an bug-os naton nga pagkatawo, ngan misyon naton nga magin ministro hiton gugma han Dios para hiton mga tawo, ha ira lawas, kalag ngan espirito. An misyon naton ha pag-ebanghelyo, kalooy ngan katadungan gin-urusa nga misyon para matapo an pisikal, emosyonal ngan espirituwal nga mga pagkinahanglan.

An misyon han Iglesya para ha tanan nga katawohan, tungod nga kinanhi hi Hesu-Kristo ha kalibutan ha pagluwas ha tanan nga nagtatawag ha iya ngaran. Sugad nga mga anak han Dios, prebelihiyo ngan responsibilidad naton nga ipahayag an maupay nga sumat nga an tanan makabati. Puydi ha pan publiko ngan pan personal, usa-usa nga pagpamatuod, an aton katadungan nga aton samantalahon an tanan nga higayon nga aton imbitaron an mga tawo nga tumuo hira kan Hesu-Kristo.

An misyon han Iglesya para hiton ngatanan tungod nga an Baraan nga Espirito igin hatag para ha ngatanan (Buhat 2). Misyon ha kada usa ha aton nga ipadayag an ebanghelyo han kaluwasan ha tanan nga mga tawo pinaagi kan Hesu-Kristo. Hinahatagan kita hin gahum han Baraan nga Espirito nga lumakat kita ha kalibutan para ipahayag an ginhadian han Dios ngan makiusa ha Dios ha pagtindog pa hin damo nga mga Iglesya.

Nalaom kita nga may-ada maupay nga ibubunga an igin hatag han Dios nga misyon para ha aton. Labaw pa ini ha pagpapahayag naton ha tawhanon la nga panhunahuna ngan tawhanon la nga paniguro. An misyon naton para magtuman han tawag ha Dios. Ini aton pakikipagbulig ha Ginoo hiton Iya misyon hit pagka-urusa (Ministry of Reconciliation). Ini tangkod nga pagpakita ha Iglesya nga ipakita an gugma han Dios ha kalibutan ha pamamaagi ha pag-ebanghelyo, kalooy ngan katadungan. Natuo kita nga pinaagi hiton panalangin hit Ginoo, binag-o an aton ruba nga kinabuhi tungod han kasal-anan ngan padayon binag-o ngan ibinalik ha aton kasingkasing an gugma han Dios.

An Misyon Naton ha Pagsunod

Kita mga sumurunod ngan gin-agda han Dios para ipanumat han iba para mag alagad liwat kan Hesus. Sugad nga Kristohanon may obligasyon kita nga ha (Sunday School, Bible Studies ngan iba pa nga gutiay nga grupo nga may-ada hin obligasyon), pinaagi hini ngatanan an magtotoo gin-aaghat nga magtubo ha ira pagsabot mahitungod han Kristohanon nga pagtoo ngan han ira relasyon ha kada usa ngan relasyon ha Ginoo. Kinahanglanon nga aton maintindihan an pagsunod nga kaupod an matuod nga paghatag ha aton kalugaringon ha Dios, ngan pagbalanse hiton mga obligasyon. Aton tinutuohan nga kinahanglan buligan naton an iba para hira liwat magkinabuhi nga baraan, makig-urusa hiton mga Kristohan ngan mahigugmaanay ha usa kag usa. Hi John Wesley nagsiring nga “iginhatag kita han Dios para ha usa kag usa para parig-unon an ira pagtoo.”

An pagkasumurunod usa ka paagi hiton pagkinabuhi nga Kristohanon. Ini an proseso han Dios para hibaroan naton kon uonan-on mabuhi dinhi ha kalibutan. Aton mahibabaroan an kinabuhi nga matinumanon han mga Pulong han Ginoo, magpailarom kita ha disiplina ha pagtoo, ngan pagkamay-ada hin obligasyon ha kada usa, maiintindihan an matuod nga kalipay hiton disiplinado nga kinabuhi, ngan matuod nga kahulugan han pagkinabuhi nga may-ada kagawasan dida kan Kristo. An pagka Kristohanon diri la tawhanon nga paningkamot. Kundi pamaagi ini han Baraan nga Espirito nga ha hinay-hinay nabulig ha aton para kita dad-on ngadto ha pagkahamtong ha aton relasyon ngan pagtoo kan Kristo. Pinaagi ha aton pagsunod nagka may ada kita Kristohanon nga kinaiya ngan aton iginkinabuhi hi Kristo (Corinto 3:18).

Pinaagi han pag-aram ngan pamalandong han Baraan nga Kasuratan, madidiskubrihan han mga Kristohanon an burabod han tanan nga inuuhaw nga kasingkasing ha paglakaton sugad nga sumurunod ni Hesus. Hinuhugasan pinaagi ha pagsul-nob han Pulong, kinasing-kasing nga pagkarawat han kamatuoran han mga pulong han Dios. Nahibabaruan han mga sumurunod nga “nabag-o pinaagi han mga Pulong han Dios nabag-o an ira huna-huna (Roma 12: 2). Kita nagpapadayon ha pagkinabuhi nga baraan. Sugad nga mga taga-sunod nga pinababaskog hiton mga Pulong han Dios, itugyan naton an aton kinabuhi ha pag-alagad han Dios.

Aton tinitindugan an importansiya han espirituhanon nga disiplina ha pagtutdo ha mga lalaki ngan babayi nga magin sumurunod ni Kristo. Iton disiplina ha pagkamainampuon, pagpupuasa, pagsimba, pag-aram hiton mga Pulong han Dios, pagsirbi ngan kamapaubsanon, kinahanglan magin hingyap ha tanan nga magtotoo.

An pagigin sumurunod kikinahanglan mabinuligon ngan mahigugmaon. Para ha aton, pipira la an nag-uuswag han espiritwal nga disiplina ngadto ha pagigin hamtong ha aton relasyon ngan pagtoo. Tinutouhan naton nga kita ginpa kusog hiton aton espiritwal nga pagkinabuhi pinaagi hiton Sunday School, pag ebanghelyo, pag-aram hiton Biblia, Prayer Meeting, ngan tanan nga mga buruhaton nga ginkikinahanglan ha pagpadayon ha pagkinabuhi nga espirituhanon. Kinikilala naton an padayon nga aton obligasyon ha pagsuporta ha pag-uswag han pagkabaraan han mga kongragasyon han mga Kristohanon.

An Misyon Naton Ha Mas Hataas nga Edukasyon

An edukasyon han mga Kristohanon upod liwat hiton pag-andam han mga babayi ngan mga lalaki ha pag ministeryo hiton Iglesya. Ha aton mga siminaryo, mga kolehiyo nga nag-aaram hiton Bibliya, tinguha naton an pagpadayon ha pagkamainadmananon, pag-uswag hiton aton pagka Kristohanon, pag-andam hin mga lider nga mapadayon an tawag han Dios ha pagserbisyo hiton Iglesya ha bug-os nga kalibutan.

An hataas nga edukasyon para han mga pangulo o lider han mga Iglesya importante nga kabahin hiton misyon hiton Church of the Nazarrene.

Han una nga mga panahon han Church of the Nazarene nahimugso an hataas nga edukasyon para pag-andam han mga lalaki ngan mga babayi nga magin lider han mga Kristohanon ha mga buruhaton para ipahayag ngan ibalik an pagkamainiton han pagkabaraan sugad ni Wesley. An aton padayon nga paningkamot para ha hataas nga edukasyon namunga ha pagkamay-ada hin Siminaryo, Bible Schools mga Kolehiyo mga Unibersidad ha bug-os nga kalibutan.

An aton misyon para ha mas hataas nga edukasyon nagin marig-on ngan mainuswagon nga instrumento para an mga pangulo han Church of the Nazarene magin epektibo ha mga buruhaton hiton Iglesya. Tungod hiton padayon nga pag-aram pa hin tul-id han mga Pulong han Dios, mas hihigugmaon pa naton an Dios hiton aton bug-os nga kasing-kasing, kalag, kusog, ngan huna-huna. Ha pariho nga paagi kinahanglan nga kita magin maupay ngan tangkod ha pagpapauswag hiton aton panhuna-huna, mga kinaadman nga gintitikangan hiton husto nga paggamit hini. Tungod hini padayon ngan tangkod naton dinidiskubri an kinaadman ngan kamatuuran, mahitungod han Ginoo ngan han tanan niya nga mga hinimo.

Ha hataas pa nga Kristohanon nga pan edukasyon an pagtoo nga diri igin kukumpara, kon diri igin tatampo an kinaadman ngan pagtoo ha padayon ini nga gin-uupod ha pag-uswag han kinabuhi ha usa ka Kristuhanon. An bug-os nga pagkatawo pinauuswag ha tanan nga bahin han pan huna-huna ngan kinabuhi para maka-intindi uyon han karuyag han Dios. An pamatasan bilang Kristuhanon ngan an pag-andam han mga pangulo nga mangungulo hiton Iglesya ngan hiton bug-os nga kalibutan, ipinakikita pinaagi ha pag-aram mahitungod ha Ginoo, hiton kaluwasan, estorya han Iglesya ha mga tawo ngan ha bug-os nga kalibutan. An hataas nga edukasyon, ipinakikita an bu-os nga pagkatawo ngan pagsirbi ngan usa nga pagkinahanglan para an tanan nga Kristohanon nga lider magin epektibo ha magkalain-lain nga buruhaton hiton Iglesya pareho ha paghimo hin misyon, pag-ebanghelyo, pagka-pastor o magbubuhat hiton Iglesya upod na iton ikarig-on ngan ikalilinaw hiton aton doktrina labaw ha ngatanan iton mensahi ha pagkabaraan.

Sugad nga mga linukat ngan tinawag nga magsunod kan Kristo ngan mga sinugo han Dios para magin kausa hiton gugma ha kalibutan, nakikiusa kita ha mga buruhaton han Dios para pagtubos hiton mga katawhan. Tinguha liwat hiton edukasyon nga ihayag han kada Kristohanon nga pangulo o lider para magin mapinaubsanon, ha ira paghimo ha mga buruhaton hiton Iglesya ha bug-os nga kalibutan.

An kalibutan nga diin kita tinawag nga mag-alagad nagigin haligot ngan natikasamok kada adlaw. An buruhaton han Dios para hiton kaluwasan, nagpapadayon ngada yana, ngan ha mga tiarabot pa nga henerasyon. Iton aton tangkod nga testemonyo ha pagigin Dios ni Kristo, ngan pag-alagad pa ha Ginoo para parig-unon pa an Iglesya ngan magpadayon ha pagbulig ha mas hataas pa nga edukasyon para ha mga magbubuhat nga mga Kristohanon.

KATAPUSAN

Ha pagsulod han ika-20 nga siglo, ipinanganak o nabuhi an Church of the Naarene! Hi P.F. Bresee ngan han iba pa nagkamay-ada hin halarom nga tinguha nga ihayag an tinguha han Iglesya ngan han kalibutan mahitungod han ebanghelyo ni Hesu-Kristo ngan an mensahi ha pagkabaraan. Diri mahililikaw ha tinikangan han Church of the Nazarene ngan an padayon nga uswag hini, nag-papakita nga pinapanalanginan han Dios ini nga denominasyon ngan hinahatagan han iksakto nga giya ha Iya tuluuhan ngan misyon. Nagtikang an gutiay nga kongregasyon, pero ha yana an Church of the Nazarene may-ada na hin sobra hin usa ka milyon nga tresyentos mil (1.3 million) nga membro ngan nagmiministeryo hin 143 ka nasyon ha bug-os nga kalibutan.

Han pagsulod han ika 21 nga siglo, an pinangita hini nga denominasyon nagin malamrag. May mga estorya nga kita diri para ha ika 20 nga siglo, kundi para ha ika 21 nga siglo. Sabagay nakada kita hin iksakto nga direksyon para mahimo hin mas labaw ngan mas importante nga kontribusyon ha bag-o nga kalibutan. Aton tinitindugan nga ini nahisusubay han Wesleyan Holiness nga naghatag hin paagi han gimauupayi nga buruhaton ngan panalangin han Dios. Natuo kita nga an tim-os nga pagkatawo, nga kada kultura ha tanan lugar hiton bug-os nga kalibutan, mababag-o pinaagi han panalangin.

Ginsisiring ni P.F. Bresee an mga siringanon “An adlaw diri matutunod kon aga.” Ngada yana aga pa para hiton Church of the Nazarene, iton adlaw bisan san-o diri matutunod ha aton denomenasyon hiton bug-os nga kalibutan. Kusog iton aton pagtoo nga magpapadayon iton mensahi ha pagkabaraan ha bug-os nga kalibutan. Pinaagi hiton aton pagkaurusa hiton pag-alagad ngan pagigin usa ha mensahi han pagkabaraan ngan marig-on nga pagtoo ha Dios, nalaom kita nga an yana nga siglo usa na ka hinog nga panahon para an tanan nga nasod magin maka-Kristo ha pagtoo ngan pagsunod ha pagkinbuhi.

An tanan nga ginamit nga mga siringanon tikang ha Bibliya, New International Version (NIV) Copyright 1973, 1978, 1984, by International Bible Society. Ginamit nga may pagsugot han Zoondervan Publishing House

.