StudyMaps (Mizo): Nazarene Kohhran, Thurin Thlanchhuahte